Cookie beleid V en V'68

De website van V en V'68 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode

Gedragscode VenV’68

 

Algemeen

Dit document is een onderling afgesproken gedragscode en vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen VenV’68 zoals de statuten en andere reglementen. Met deze gedragscode geeft VenV’68 aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.

Ze is van toepassing op alle (bestuurs-) leden, vrijwilligers, supporters en trainers van VenV’68. Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers, trainers en anderen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn worden geacht zich aan deze gedragscode te houden. Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan.

 

Doel

VenV’68is een zaterdag voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband sport wil bedrijven, wil genieten van de voetbalsport of wil deelnemen aan verenigingsactiviteiten. VenV’68 beoogt met het opstellen van deze gedragscode en onderliggende regels een sfeer te behouden waarin iedereen - van jong tot oud - zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid, vrijwilliger, kaderlid, trainer, supporter of ouder van onze dorpsvereniging gedraagt.

 

Uitgangspunten

Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen. Als een rode draad door deze uitgangspunten loopt: sportiviteit, respect en gezamenlijkheid.

VenV’68 is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband wil voetballen en of wil deelnemen aan andere verenigingsactiviteiten.

 

We sporten met elkaar; sporten doe je samen ook met de tegenstander. De speler is er voor het team en het team is er voor de speler.

 

Lid zijn van VenV’68 is meer dan alleen voetballen. Alle leden, ouders of verzorgers van jeugdleden dienen bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) naar vermogen verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt te denken aan:

-        Het verrichten van bardiensten;

-        Het verrichten van onderhoud- en/of schoonmaakwerkzaamheden;

-        Trainen/begeleiden van jeugdteams;

-        Meehelpen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten/acties;

-        Als Clubscheidsrechter fungeren.

 

Respect opbrengen voor anderen. Ieder lid van VenV’68 dient zich derhalve te onthouden van discriminerend en onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd. Daarnaast is er respect voor andermans eigendommen. Elk verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.

 

Roken is niet toegestaan in het clubgebouw.

 

Het nuttigen van alcohol is alleen toegestaan in de kantine, op het terras en het wedstrijdsecretariaat.

 

Communicatie

Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen) handhaven is zeker zo belangrijk om ervoor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. De gedragscode wordt ook daarnaast ook gepubliceerd op de VenV’68 website.

 

Sancties

Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Een gedragscode met regels is bedoeld om te worden toegepast. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur/de leiding passende maatregelen nemen, teneinde de overtreder te corrigeren. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Elke strafmaatregel - zoals een berisping, niet-spelen, opvoedkundige maatregel, naar huis sturen, etc. - wordt door de leiding gemotiveerd en zo spoedig mogelijk afgehandeld. In ernstige gevallen wordt het VenV’68 bestuur ingelicht en zal de te nemen strafmaatregel in overleg met de leiding worden genomen. Bij diefstal en vandalisme wordt de leden aangeraden om aangifte te doen bij de politie, betreft het zaken van de vereniging dan zal het bestuur aangifte doen.

 

Algemene regels

 • Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er twee zaken die apart genoemd dienen te worden:
 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken en zeker niet op het veld.
 • Drugsbezit en -gebruik in en om het sportcomplex is verboden. Dit geldt eveneens voor wapens. Het overtreden van deze regels leidt ten alle tijde tot ontzegging van de toegang.

 

Verder gelden de volgende algemene normen en waarden:

 • De leden van VenV’68 voldoen op tijd de contributie via de verplichte automatische betalingsprocedure. Bij ernstig bezwaar tegen automatische incasso kan, in overleg met het bestuur, bij hoge uitzondering worden betaald met acceptgiro. Bij achterstand van de contributie-betaling neemt het betreffende lid niet deel aan de trainingen en speelt hij/zij geen wedstrijden.
 • De leden van VenV’68 zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook, een extra bijdrage aan de vereniging leveren. Ieder doet dit naar vermogen en mogelijkheden. Het lidmaatschap van VenV’68 is meer dan voetballen en trainen alleen.
 • Leden, vrijwilligers, supporters en trainers van VenV’68 accepteren het gezag van de scheidsrechter en waarderen zijn rol.
 • Leden, vrijwilligers, supporters en trainers van VenV’68 behandelen materiaal, velden en gebouwen waarvoor ze bedoeld zijn en vernielen deze niet.
 • Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling. Bij diefstal en vandalisme kan aangifte worden gedaan bij de politie en wordt het lidmaatschap ontzegd.
 • Ieder lid van VenV’68 dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 • Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 juni te gebeuren.

 

Regels voor de verenigingsgebouwen

 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine, bestuurskamer.
 • Rommel die we maken ruimen we zelf op, d.w.z. glazen inleveren bij de bar, afval in de vuilnisbakken, en andere rommel op de vloer, etc.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk of blik mee naar het veld genomen. 
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels, vensterbanken, etc.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of op het terrein van de vereniging.
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan:

-        Personen jonger dan 18 jaar

-        Leiders en trainers van (jeugd) elftallen en andere begeleiders voor en gedurende de wedstrijd

-        Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers

-        Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen; op basis daarvan kan het verstrekken van alcoholhoudende drank worden geweigerd door het barpersoneel.

 • Agressief of ander normafwijkend gedrag in de kantine wordt niet getolereerd en leidt tot ontzegging van de toegang.

 


 

Regels voor op en rond de velden

 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet.
 • Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en van bestuursleden en kaderleden.

 

Regels voor op en rond het sportcomplex

 • Fietsen en brommers worden zodanig neergezet dat de ingang naar het sportpark toegankelijk blijft.
 • Auto’s worden geparkeerd op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen.
 • De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid (zoals ambulance verkeer) vrijgehouden.

 

Regels voor trainers en leiders

 • Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainers en leiders van toepassing.
 • Je moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de voetballer/ster zich veilig voelt.
 • Je onthoudt je ervan de voetballer/ster te bejegenen op een wijze die de voetballer/ster in zijn of haar waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de voetballer/ster door te dringen dan nodig is voor het samengestelde doel.
 • Je onthoudt je van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de voetballer/ ster.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer/ leider en de jeugdspeler/ster tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • Je mag de voetballer/ster niet op een zodanige wijze aanraken dat de voetballer/ster en/of jezelf deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • Je onthoudt je van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • Je zal tijdens trainingen en wedstrijden gereserveerd en met respect omgaan met de voetballer/ster en met de ruimte waarin de voetballer/ster zich bevindt in de kleedkamer.
 • Je hebt de plicht de voetballer/ster te beschermen tegen schade en machtsmisbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de jeugdvoetballer/ster behandeld, is de trainer/leider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • Je zal de voetballer/ster geen (im)materiële vergoedingen geven met kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer/leider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de voetballer/ster die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • Je zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de voetballer/ster is betrokken. Indien hij/zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij/zij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel als zodanig.
 • Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders.
 • Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het bestuur of betreffende commissie en indien van toepassing aan de ouders.
 • Bij trainingen, uit- en thuiswedstrijden wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedkamers (thuis ook van de tegenstander) en controleert dit.
 • Je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel bij trainingen als bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers gereed zijn.
 • Na de trainingen en wedstrijden worden alle gebruikte materialen weer op de daarvoor bestemde plaatsen teruggezet en opgeborgen.
 • Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is. 
 • Je bent verantwoordelijk voor het gebruik van wedstrijdmateriaal (kleding, ballen etc.).
 • Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

 

 

Regels voor spelers

 • Jeugdspelers dienen zoveel mogelijk kostbare zaken thuis te laten, dit geldt zeker voor de trainingen.
 • Afspraken in clubverband nakomen;
 • Besluiten scheidsrechters accepteren;
 • Meedoen aan acties en evenementen;
 • Sportief gedragen in en buiten het veld;
 • Tegenstanders na de wedstrijd een hand geven;
 • Kleedkamer en clubhuis schoon achterlaten Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en de gebruikte spelmaterialen;
 • Douchen is na de training en na een wedstrijd verplicht
 • Altijd trainen; bij verhindering afmelden.
 • Naar vermogen vrijwilligerswerk doen.
 • Verstrekte kleding alleen tijdens de wedstrijden gebruiken.

 

Wat wij verwachten van vrijwilligers?

Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbal-betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen bij het toepassen van de gedragscode.

De vrijwilliger:

 • Is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de betreffende commissie ofbestuur.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich ten alle tijden sportief.
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 • Is zuinig op kleding en materialen van VenV’68.

 

Wat wij verwachten van ouders van de jeugdspelers?

Ouders zijn voor, met name jeugdspelers, het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders van jeugdleden:

 • Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder van toepassing.
 • U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld; dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet.
 • Respecteer besluiten van de scheidsrechters, ook hij/zij is in veel gevallen een vrijwilliger van de vereniging.
 • U blijft tijdens de wedstrijd buiten het speelveld.
 • Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste supporter te zijn, moedig de spelers positief aan. Hierbij blijft u tijdens de wedstrijd buiten het speelveld.
 • VenV’68 heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rondom een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met een van de jeugdcoördinatoren of de jeugdvoorzitter.
 • U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. De trainers/ leiders maken, indien nodig, voor elk team een rijschema. In dat geval bent u verplicht om op de voor u aangegeven datum te rijden. Natuurlijk kunt u proberen te ruilen met een andere ouder uit het team van uw kind, als u zelf op de aangewezen datum bent verhinderd.
 • Mocht dit niet lukken, dan dient u tijdig contact op te nemen met de trainer/leider van uw kind en met hem/haar een regeling te treffen voor het betalen van een vergoeding aan een andere chauffeur, die voor u kan rijden.
 • Zonder opgaaf van reden wegblijven, ook in geval van ziekte van uw kind, heeft dit direct gevolgen voor uw kind, de trainer/leider kan hem of haar meerdere wedstrijden schorsen (max. 3).
 • U zorgt ervoor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd. Daarnaast ziet u erop toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd, indien hij/zij is verhinderd.
 • U controleert (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, schoenen, douchespullen.
 • Stimuleer uw kinderen tot meedoen aan activiteiten. Enkele activiteiten zijn bedoeld om extra geld te generen voor de vereniging omdat de betaalde contributie al lang niet meer voldoende is voor een sluitende begroting.
 • Doe naar vermogen vrijwilligerswerk. U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de club. Meld u aan bij de trainer/leider, de jeugd coördinatoren of de jeugdvoorzitter.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!